trong thoi han 90 ngay, ke tu ngay nhan duoc bien ban hop Dai hoi dong co dong hoac bien ban ket qua kiem phieu lay y kien Dai hoi dong co dong, co dong, nhom co dong quy dinh tai khoan 2 Dieu 114 cua Luat nay co quyen yeu cau Toa an hoac Trong tai xem xet, huy bo nghi quyet hoac mot phan noi dung nghi quyet cua Dai hoi dong co dong
Discuss   Bury

Comments Who Voted Related Links